Tag-Archive for » ทรัพยากร ป่าไม้ และแร่ธาตุ «

ทรัพยากรป่าไม้ และแร่ธาตุ

ทรัพยากรป่าไม้ และแร่ธาตุ

จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติและ พ.ร.บ. กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน 829.99 ตารางกิโลเมตร  จากข้อมูลล่าสุดพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยองเหลือประมาณ 209 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 5.88 ของพื้นที่  มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด  และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  มีสวนรุกขชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกขชาติเพ และสวนรุกขชาติหนองสนม  มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา อ่างฤาไนย  โดยป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าดิบแล้ง  นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ

 

 

ระยองระยอง

ทรัพยากรแร่ธาตุ

จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ในจังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด  โดยเฉพาะแร่ที่มีประมาณมากที่สุด คือแร่ทรายแก้ว แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดหินแกรนิต แร่ประดับชนิดหินไนส์  เพือการก่อสร้างแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรม และแร่เศรษฐกิจอื่นๆ ที่สำรวจพบ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลต์สปาร์ แร่คตอร์ทซ์ แร่ทองคำ  นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มแร่ที่หายาก สะสมตัวอยู่ตามชายฝั่งและในทะเล ได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เซอร์คอน แร่ซีโนไทม์ แร่ลูโคซีน แร่ซิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคลัมไบท์ และแร่แทนทาไลท์

ชนิดผลผลิตแร่จังหวัดระยอง

1.แร่ทรายแก้ว ในปี 2545 มีจำนวนเหมืองทรายแก้ว เปิดทำการทั้งสิ้น 6 แห่ง  มีแร่ที่ผลิตได้จำนวน 441,668 เมตริตัน  โดยเหมืองส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบลชากพง ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง ใช้เป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมทรายแก้ว กระจก ขวด สารเคมี ตัวเร่งปฎิกิริยาในการถลุงโลหะเซรามิก

2.แร่ดินขาว มีการผลิตอยู่ในเขตท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง ในจำนวนไม่มากนัก

3.แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพือการก่อสร้าง ประมาณ 200 ไร่ ที่ตำบลกองดิน อำเภอแกลง และตำบลห้วยทับมอญ เขาชะเมา ผลิตแร่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

4.แร่หินอุตสาหกรรมแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง  มีการผลิตในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง แร่ที่ผลิตได้นั้นนอกจากใช้ในการก่อสร้างทั่วไปแลัวยังใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ถมทะเลเพื่อการก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ