ระยอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบชายฝั่งเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำระยอง และที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา  มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป  โดยมีพื้นที่ ทิวเขา 2 แนว  คือทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก  ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร  และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด  มีแม่น้ำสายสั้นๆ  ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่อ่าวไทย  แม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำระยอง เป็นต้น  ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามชายฝั่ง  นับเป็นทรัพยากรท่องเท่ี่ยวที่สำคัญของประเทศ

ระยอง

จังหวัดระยองตั่งอยู่ทีศตะวันออกของประเทศไทย  ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ  และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก  มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 2,220,000 ไร่  อยู่ห่างกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ

จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศ แบบมาสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด  บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย  ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  สามารถเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมได้ตลอดทั้งปี

ระยอง

Category: Uncategorized  Tags:
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.