การปกครองและประชากร

การปกครองและประชากร

ระยอง แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ  โดยประกอบด้วย 54 ตำบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชน  ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง

ระยองระยอง

ประชากรของจังหวัดระยอง มีทั้งสิ้น 583,470 คน  เป็นชาย 288,098 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38 เป็นหญิง 295,372 คน คิดเป็นร้อยละ 50.62 ของประชากรทั้งหมด คือ อำเภอเมืองมี จำนวน 224,850 คน  อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเขาชะเมา มีจำนวน 22,915 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัดรวมกัน 281,344 ครัวเรือน อำเภอเมืองระยองมีความหนาแน่นของประชาการมากที่สุด คือ 437 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร รองลงมาคืออำเภอบ้านฉาง 224 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร  อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดคืออำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์ 63 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร  จากสถิติคาดการณ์ได้ว่าประชากรของจังหวัดระยองจะเพิ่มเป็น 638,017 คนในปี 2560  แต่ในสภาพความเป็นจริง  จังหวัดระยองมีประชากรมากกว่าตัวเลขในทะเบียนราษฎร์ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน  ทั้งนี้เกิดจากการอพยพเข้ามาในแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>