การตั้งถิ่นฐาน

การตั้งถิ่นฐาน

ชนเผ่าชอง  เป็นชาวพื้นเมืองตั่งเดิมเผ่าหนึ่ง ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่แถวอาณาบริเวณชายทะเล ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีและระยองในปัจจุบันนี้  ชนเผ่านี้ชอบอยู่และมีความชำนาญในป่าเขาลำเนาไพร มีภาษาพูดของตนเองเป็นชนพื้นเมืองที่นิยมใช้ลูกปัดสีต่างๆ และทองเหลืองเป็นเครื่องประดับ  พระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ) ปราชญ์คนสำคัญท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า พวกชองเป็นชาวป่า จัดอยู่สายตระกูลมอญ-เขมร ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวระยอง-จันทบุรีเป็นเวลาช้านานมาแล้ว  เชื่อว่าสมัยสุโขทัยก็ได้เข้ามาอยู่แล้ว จึงมีอิทธิพลภาษาสืบต่อกันมาตราบจนทุกวันนี้

ระยอง

ชาวชอง  มีถิ่นฐานดั้งเดิมอาศัยอยู่ตามป่าเขาและที่ราบที่เป็นป่าระหว่างหุบเขาในภาคตะวันออกของประเทศ คือ ในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จันทบุรี คราด ปราจีนบุรี และเลยเข้าไปในประเทศกัมพูชา  สำหรับชาวชองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ตามกฎหมายยอมรับว่าเป็นคนไทย เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ  แต่ขณะเดียวกันชาวชองก็มีวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีบางอย่างที่เป็นของชองอยู่

ปัจจุบันแทบไม่มีชนเผ่าชองเหลืออยู่ในจังหวัดระยองแล้ว ไปมีหลงเหลืออยู่ตามแถบป่าเขาในเขตจังหวัดจันทบุรี เพราะชนเผ่านี้ไม่ชอบอยู่ย่านชุมชนที่มีผู้คนอยู่กันพลุกพล่าน  เมื่อบ้านเมืองเจริญพัฒนาเข้าสู่สมัยใหม่  พวกเขาก็ไม่อาจทนอยู่อีกต่อไปได้ ต้องอพยพถอยร่นบ่ายหน้าหันเข้าป่าอยู่เรื่อยไป  จนแทบหมดสิ้นเผ่าที่เคยอาศัยอยู่ถิ่นนี้มาเก่าก่อน

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>